Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání. Nadace byla zřízena s výchozím nadačním jměním ve výši 500.000,- Kč.Nadace, sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno IČ : 26273853, zapsaná u KS v Brně, OR, oddíl N, vložka 248

Nadace pro finanční zajištění svého poslání přijímá dary od právnických a fyzických osob, které jsou v souladu se zákonem O daních z příjmů číslo 586/1992 Sb. odečitatelnou položkou z daňového základu.

Nadace podporuje vzdělávání zejména těmito formami:

statut Nadace Sophia

děkovný list

Činnost Nadace Sophia

Nadace byla zřízena a zahájila činnost v lednu roku 2002. Zřizovatelem nadace je Dimension, a.s. Za jeden z hlavních předpokladů dlouhodobého úspěšného působení na trhu považuje nadace informační otevřenost a dodržování všech pravidel při poskytování nadačních příspěvků.

V rámci otevřeného informování veřejnosti nadace každoročně vydává výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Nadace Sophia pro výkon svého poslání zřizuje orgány jako jsou Správní rada a Revizor.

Máte-li zájem přispět k rozvoji vzdělávání darem Nadaci Sophia, vyplňte tento návrh darovací smlouvy a zašlete jej na naši adresu.